Polityka RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwi-etnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji.

Ochrona danych osobowych od zawsze stanowi istotny element wiarygodności i zaufania naszych Klientów, dlatego przetwarzamydane osobowe zgodnie z prawem i chronimy je przed nadużyciami.Przekazujemy Państwu poniższe informacje, ponieważ chcemy, aby Państwo wiedzieli w jaki sposób i w im celu przetwarzamyPaństwa dane osobowe oraz poinformować, na jakich zasadach będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest TREKA produkcja schodów z siedzibą w Hajnówce przy ulicy Akacjowej 4, 17-200 Hajówka

W jaki sposób i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe, które pozyskujemy od Państwa podczas niewypełniana formularza dotyczącej wstepnej wyceny usługi oraz podczaszawierania umowy i w związku z jej realizacją wykorzystujemy w celach:

  • podjęcia czynności przed zawarciem umowy, jej zawarcia i wykonania. Dane przetwarzamy w okresie trwania naszychuzgodnień, realizacji umowy i rozliczeńpo jej zakończeniu;
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,rozpatrywanie reklamacji); przetwarzamy w okresie wykonywania obowiązków (np. wystawienia faktury i przechowywaniadanych) wynikających z przepisów, np. podatkowych;

W umowach na usługę stolarską pozyskujemy Państwa dane, które są nam niezbędne do zawarcia umowy i wyceny. Państwu usłu-gi podczas obowiązywania umowy możemy pozyskiwać dodatkowe Państwa dane (jak np. dane transmisyjne lub demograficzne)dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszą firmą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi naPaństwa zapytania.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Dane będą przetwarzane na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy, do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgodylub do spełnienia obowiązków wynikającychz przepisów prawa.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

  • osoby upoważnione przez TREKA produkcja schodów– nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp dodanych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług a także administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lubudostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące nam usługi prawne, ksiegowe;
  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp.Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. MogąPaństwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udziele-nia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legal-ność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Gdzie można złożyć skargę w związku z naruszeniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danychosobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.

Telefon +48 600 964 947 E-mail biuro@treka.pl